Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Aktualności

Święto Pieczonego Ziemniaka

08/09/2011

Wto­rek 06.09.2011 dostar­czył naszym Miesz­kań­com nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Myśle­li­śmy, że pory­wi­sty wiatr i mżawka unie­moż­li­wią zor­ga­ni­zo­wa­nie “Świ

Zobacz więcej

Wizyta w Sanktuarium M. B. Czudeckiej

14/09/2011

Miesz­kańcy naszego Domu bar­dzo chcieli udać się z piel­grzymką do Sank­tu­arium Matki Bożej Łaska­wej w Czudcu.

Zobacz więcej

Spotkanie Sobótkowe Babica 2011

11/08/2011

Wto­rek, 28 czerwca był bar­dzo pochmur­nym dniem. Od rana padał rzę­si­sty deszcz. Ale w Babicy humor miesz­kań­com dopi­sy­wał. Tuż po śnia­da­niu przy­stro­ili z tera­peu­tami hol i nie­ci

Zobacz więcej

Święto Matki Bożej Zielnej

17/08/2011

15 sierp­nia świę­to­wa­li­śmy Wnie­bo­wzię­cie NMP popu­lar­nie zwane Matki Bożej Ziel­nej. W ramach tera­pii zaję­ciowej Miesz­kańcy DPS Filii w Pstrą­go­wej Woli dla pod­trzy­m

Zobacz więcej

Grzybobranie

22/08/2011

Miesz­kańcy naszego Domu bar­dzo lubią róż­nego rodzaju wycieczki, a szcze­gól­nie do lasu. W ostatni pią­tek (19.08.2011) wybra­li­śmy się na „grzy­bo­bra­nie”

Zobacz więcej

XIII Olimpiada Niepełnosprawnych "Caritas" w Rzeszowie

07/09/2011

3 wrze­śnia bie­żą­cego roku “Cari­tas” Die­ce­zji Rze­szow­skiej zor­ga­ni­zo­wał XIII Olim­piadę Nie­peł­no­spraw­nych. Miesz­kańcy naszej pla­cówki otrzy­

Zobacz więcej

IX Święto Osób Niepełnosprawnych w Strzyżowie

20/06/2011

W dniu 15.06. 2011r. W kinie “Sokół” w Strzy­żo­wie odbyło się IX Święto Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w któ­rym wzięły udział repre­zen­ta­cje róż­nych insty­tu­cji

Zobacz więcej

XIII Spartakiada DPS Woj. Podkarpackiego

10/08/2011

W dniu 9. czerwca 2011 roku repre­zen­ta­cja miesz­kań­ców Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy z Filią w Pstrą­go­wej Woli wzięła udział w XIII Spar­ta­kia­dzie Miesz­kań­ców Domów

Zobacz więcej