Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

O nas

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy z Filią w Pstrą­go­wej Woli jest samo­dzielną jed­nostką budże­tową Powiatu Strzy­żow­skiego. Do Domu przyj­mo­wane są osoby (męż­czyźni i kobiety) na pod­sta­wie decy­zji wyda­nych z upo­waż­nie­nia Sta­ro­sty Strzy­żow­skiego przez Dyrek­tora Powia­to­wego Cen­trum Pomocy Rodzi­nie w Strzyżowie.

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy funk­cjo­nuje od 1994 roku i prze­zna­czony jest dla męż­czyzn prze­wle­kle psy­chicz­nie cho­rych. Dys­po­nuje 75 miej­scami w poko­jach jedno, dwu i trzy­oso­bo­wych. Miesz­kańcy posia­dają rów­nież do dys­po­zy­cji jadal­nię, pokój dzien­nego pobytu (świe­tlica), pomiesz­cze­nia do reha­bi­li­ta­cji, pra­cow­nie tera­peu­tyczne oraz kaplicę. Usy­tu­owany jest w czę­ści zespołu parkowo-dworskiego na działce liczą­cej 4,5 ha we wsi Babica, na tere­nie gminy Czu­dec w pow. strzy­żow­skim. Objęty strefą ścisłej ochrony kon­ser­wa­tor­skiej, wpi­sany w rejestr zabyt­ków pod nume­rem reje­stru Ks.A-976. Zlo­ka­li­zo­wany jest pomię­dzy lewym brze­giem Wisłoka, a szosą Rzeszów-Strzyżów. Wspa­niały drze­wo­stan, duża ilość zie­leni, liczne alejki spa­ce­rowe na tere­nie dps czy­nią go przy­ja­znym i atrak­cyj­nym dla miesz­ka­ją­cych tutaj cho­rych mężczyzn.

W roku 2004 otwo­rzono Filię w Pstrą­go­wej Woli. Budy­nek Filii znaj­duje się w przy­siółku zwa­nym Pstrą­gowa Wola. Powstał po zaadap­to­wa­niu i roz­bu­do­wie pusto­stanu po szkole pod­sta­wo­wej. 25 miejsc w poko­jach jedno, dwu i trzy­oso­bo­wych prze­zna­czone jest dla kobiet i męż­czyzn prze­wle­kle psy­chicz­nie chorych.

Celem Domu jest zapew­nie­nie miesz­kań­com warun­ków bez­piecz­nego i god­nego życia, intym­no­ści i niezależności.

Dom zapew­nia swoim miesz­kań­com cało­do­bową opiekę oraz zaspo­kaja ich nie­zbędne potrzeby socjalno-bytowe, zdro­wotne, opie­kuń­cze, spo­łeczne i reli­gijne a w szczególności:

 • miej­sce zamiesz­ka­nia, wypo­sa­żone w nie­zbędne meble i sprzęt, odzież i obu­wie, środki czy­sto­ści i higieny osobistej,
 • wyży­wie­nie (rów­nież die­te­tyczne) zgodne z obo­wią­zu­ją­cymi nor­mami żywie­nio­wymi i wska­za­niami lekarza,
 • opiekę pie­lę­gniar­ską - łącznie z kar­mie­niem, ubie­ra­niem, myciem i kąpa­niem osób, które nie mogą samo­dziel­nie wyko­nać tych czynności,
 • reali­za­cję potrzeb ducho­wych religijnych.

75 wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków dba o zaspo­ka­ja­nie potrzeb socjalno - byto­wych Miesz­kań­com. Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy to pie­lę­gniarki, opie­ku­no­wie, pra­cow­nicy socjalni, tera­peuci, poko­jowe - 50 osób. Pozo­stali to pra­cow­nicy admi­ni­stra­cji, kuchni, pralni, kie­rowcy, konserwatorzy.

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy i Filia w Pstrą­go­wej Woli ofe­rują sze­roki zakres zajęć tera­peu­tyczny. W Babicy są dwie pra­cow­nie tera­pii: tera­pia pra­cowni manu­al­nej oraz pra­cow­nia tera­pii muzyczno-komputerowej. W pra­cowni manu­al­nej Miesz­kańcy reali­zują swoje zain­te­re­so­wa­nia poprzez różne formy:

 • arte­te­ra­pię (malar­stwo w róż­nych tech­ni­kach, bibuł­kar­stwo, makrama, pła­sko­rzeźba, wyci­nanki, wykle­janki, deco­upage, formy użytkowe),
 • hor­ti­kul­tu­ro­te­ra­pia (pro­wa­dze­nie ogródka kwia­to­wego, warzywno-owocowego, prace pie­lę­gna­cyjne wokół Domu),
 • esteto tera­pię (spa­cery, wycieczki, wyjazdy do kina, muzeum),
 • syl­wo­te­ra­pię (spa­cery do lasu połą­czone z owo­co­bra­niem, grzy­bo­bra­niem, spa­cery do zaprzy­jaź­nio­nych gospo­da­rzy, zabawy zimowe),
 • kine­zy­te­ra­pię (gim­na­styka poranna, pro­ste ćwicze­nia na sprzę­cie rehabilitacyjno-sportowym, gry spor­towe indy­wi­du­alne i grupowe),
 • biblio­te­ra­pię (współ­praca z Biblio­teką Publiczną w Czudcu w zakre­sie wypo­ży­cza­nia ksią­żek, czy­tel­nic­two prasy codzien­nej i czasopism),
 • dra­ma­to­te­ra­pię (przy­go­to­wa­nie róż­nych form insce­ni­za­cji, zapra­sza­nie grup teatral­nych do DPS).

Pra­cow­nia muzyczno-komputerowa pro­wa­dzi zaję­cia w zakresie:

 • muzy­ko­te­ra­pii (słu­cha­nie muzyki, nauka i gra na róż­nych instru­men­tach, śpie­wa­nie pio­se­nek, kara­oke, zapra­sza­nie zespo­łów muzycznych),
 • ludo­te­ra­pii (gry i zabawy gru­powe: gry w karty, gry plan­szowe, ukła­da­nie puz­zli, zaję­cia relak­sa­cyjne, taneczne, orga­ni­za­cja tur­nie­jów gier i zabaw logicznych),
 • zaję­cia kom­pu­te­rowe (nauka obsługi kom­pu­tera, nauka obsługi Internetu).

Ponadto w ramach zoo­te­ra­pii miesz­kańcy opie­kują się zwie­rzę­tami: psem Skipi i kotką Tosią. Codzienna opieka spra­wo­wana jest rów­nież nad miesz­kań­cami akwa­rium znaj­du­ją­cego się w Świe­tlicy DPS.

W Pstrą­go­wej Woli w ramach tera­pii zaję­cio­wej pro­po­no­wane są nastę­pu­jące formy zajęć:

 • pla­styczne (wyko­ny­wa­nie prac z zasto­so­wa­niem róż­nych tech­nik i mate­ria­łów: pla­ste­lina, sznu­rek, farby pla­ka­towe i akry­lowe, bibuła, decu­page, witraż),
 • manu­alne (wyci­nanki, wykle­janki, odlewy gip­sowe, puzzle),
 • ruchowe (codzienna gim­na­styka poranna, wyj­ście na spa­cery, roz­grywki spor­towe, m.in. siat­kówka, tenis sto­łowy, darty),
 • muzyczne (słu­cha­nie muzyki, radia, śpie­wa­nie kolęd, pio­se­nek, występy artystyczne),
 • kuli­narne (wyko­ny­wa­nie potraw przez mieszkańców),
 • inte­lek­tu­alne (gra w war­caby, sza­chy, ukła­da­nie puz­zli, gra w gry typu memory),
 • inte­gra­cyjne (wspólne spo­tka­nie miesz­kań­ców DPS Babica i Filii, roz­grywki spor­towe, grill, wspólne przy­go­to­wy­wa­nie i obcho­dze­nie świąt, uro­czy­sto­ści i imienin),
 • kul­tu­ralne (wyjazdy do kina, wyjazdy na prze­glądy twór­czo­ści, wystawy prac, wycieczki),
 • biblio­te­ra­pia (pro­wa­dze­nie biblio­teczki we współ­pracy z Biblio­teką Publiczną w Czudcu, codzienne spo­tka­nie z książką czy­ta­nie prasy codzien­nej i czasopism),
 • pro­wa­dze­nie i pie­lę­gna­cja ogródka kwia­to­wego i warzyw­nego, dba­nie o porzą­dek wokół budynku,
 • opieka nad zwie­rzę­tami (pies Bruno i Tobby, pro­wa­dze­nie akwarium).

Miesz­kańcy bar­dzo chęt­nie anga­żują się we wszyst­kie ini­cja­tywy pro­wa­dzone w ramach tera­pii zajęciowej.