Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

XIII Olimpiada Niepełnosprawnych "Caritas" w Rzeszowie

3 wrze­śnia bie­żą­cego roku “Cari­tas” Die­ce­zji Rze­szow­skiej zor­ga­ni­zo­wał XIII Olim­piadę Nie­peł­no­spraw­nych. Miesz­kańcy naszej pla­cówki otrzy­mali zapro­sze­nie na tę spor­tową imprezę, która odbyła się na sta­dio­nie “Pod­ha­lań­czyk” na ul. Lan­gie­wi­cza. Repre­zen­ta­cja Domu w skła­dzie: Leszek Karan­dys, Jan Jarosz, Andrzej Bystryk, Tade­usz Sta­cho­wicz, Andrzej Sęk i Seba­stian Brzew­ski uczest­ni­czyła we wszyst­kich roz­gryw­kach spor­to­wych bijąc czę­sto rekordy.

Imprezę roz­po­częła Msza św. W Kościele Gar­ni­zo­no­wym, po któ­rej wszy­scy uczest­nicy prze­ma­sze­ro­wali na sta­dion. Tam życze­nia wielu spor­to­wych emo­cji zło­żyli mię­dzy innymi: ks. Sło­wik – dyrek­tor “Cari­tas”, pan sena­tor Z. Pupa, pan poseł M. Kara­pyta oraz pan euro­po­seł M. Janow­ski za pośred­nic­twem swego przedstawiciela.

Następ­nie odbyły się konkurencje:

  • wyścig rzę­dów
  • rzut do mini koszy
  • rzut piłką lekarską
  • skok w dal z miejsca
  • serso, ringo
  • rzut pod­kową.

W ich trak­cie każdy uczest­nik otrzy­mał poczę­stu­nek: sok, droż­dżówkę. Nasi zawod­nicy oka­zali się nie­po­ko­na­nymi mistrzami w ringo oraz w rzu­cie piłką lekarską.

Po roz­gryw­kach uczest­nicy Olim­piady zostali zapro­szeni na gro­chówkę ser­wo­waną przez żołnie­rzy w sto­łówce polo­wej. Zakoń­cze­niem zma­gań spor­to­wych był “Bieg ku słońcu” z udzia­łem wszyst­kich dru­żyn, a po nim odbyła się uro­czy­stość wrę­cze­nia pamiąt­ko­wych medali oraz dyplomów.

Zobacz pełną listę aktualności