Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Wizyta w Sanktuarium M. B. Czudeckiej

Miesz­kańcy naszego Domu bar­dzo chcieli udać się z piel­grzymką do Sank­tu­arium Matki Bożej Łaska­wej w Czudcu.

13. 09 przed­sta­wi­ciele Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy oraz Filii w Pstrą­go­wej Woli wybrali się na wycieczkę do tej malow­ni­czej miejscowości.

Dzięki uprzej­mo­ści Ks. Pro­bosz­cza Anto­niego Kocoła i Pana Kościel­nego zwie­dzili Kościół im. Św. Trójcy, pozna­jąc jego histo­rię i modląc się w kaplicy do sły­ną­cego łaskami obrazu.

Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziły pod­zie­mia oraz cie­kawe opo­wie­ści Ks. Pro­bosz­cza o cudach Matki Bożej.

Zwie­dza­nie Kościoła zakoń­czone zostało spa­ce­rem po “Dróż­kach Maryj­nych”, a także modli­twą w inten­cji Miesz­kań­ców i Pra­cow­ni­ków naszego Domu.

Pano­wie nie mogą się już docze­kać kolej­nej piel­grzymki do Czudca, tym razem do Kościółka Św. Marcina.

Zobacz pełną listę aktualności