Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

IX Święto Osób Niepełnosprawnych w Strzyżowie

W dniu 15.06. 2011r. W kinie "Sokół" w Strzy­żo­wie odbyło się IX Święto Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w któ­rym wzięły udział repre­zen­ta­cje róż­nych insty­tu­cji powiatu strzyżowskiego.

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy z Filią w Pstrą­go­wej Woli repre­zen­to­wali miesz­kańcy: Tomasz Tęczar, Jerzy Jak­son, Tade­usz Stopa, Andrzej War­choł, Tade­usz Sta­cho­wicz, Krzysz­tof Guzik, oraz Kry­styna Bia­łas. Zaśpie­wali oni przy akom­pa­nia­men­cie gitary trzy pio­senki szan­towe: „Trze­cia miłość - żagle", „Gdzie ta keja", „Mor­skie opowieści".

Miesz­kańcy naszego Domu wzięli rów­nież udział w zaba­wach spor­to­wych. Byli to: Jan Jarosz, Krzysz­tof Naklicki, Miro­sław Różycki, Andrzej Bystryk, Andrzej Sęk, Tomasz Tęczar.

Przed wyjaz­dem do Domu Pano­wie dali nie­ocze­ki­wany popis swo­ich wokal­nych moż­li­wo­ści, tym samym bawiąc pozo­sta­łych uczest­ni­ków imprezy.

Zobacz pełną listę aktualności