Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Grzybobranie

Miesz­kańcy naszego Domu bar­dzo lubią róż­nego rodzaju wycieczki, a szcze­gól­nie do lasu. W ostatni pią­tek (19.08.2011) wybra­li­śmy się na „grzy­bo­bra­nie”, mając nadzieję, że ukażą się naszym oczom dorodne prawdziwki, rude rydze, maślaczki, pod­grzybki oraz inne grzyby jadalne. Jed­nak na każ­dym kroku naty­ka­li­śmy się na mucho­mory czer­wone oraz sro­mot­ni­kowe, któ­rych nie zbie­ra­li­śmy.
Z wycieczki wró­ci­li­śmy szczę­śliwi nio­sąc kosz pełen grzy­bów. Pano­wie: Andrzej Sęk, Adam Wło­dyka, Adam Świą­tek, Leszek Karan­dys, Andrzej Pap­ciak i Józef Świder na zawsze zapa­mię­tają tą pełną przy­gód wycieczkę.
Zobacz pełną listę aktualności