Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Spotkanie Sobótkowe Babica 2011

Wto­rek, 28 czerwca był bar­dzo pochmur­nym dniem. Od rana padał rzę­si­sty deszcz. Ale w Babicy humor miesz­kań­com dopi­sy­wał. Tuż po śnia­da­niu przy­stro­ili z tera­peu­tami hol i nie­cier­pli­wie ocze­ki­wali na gości. Około dzie­sią­tej przy­je­chali pano­wie z Filii wraz z panią Kry­sią - jedyną Miesz­kanką Woli. Potem nad­je­chały panie z ŚDS w Strzy­żo­wie z panią kie­row­nik A. Kie­lar oraz grupa uczest­ni­ków z ŚDS w Nowej Wsi z panią kie­row­nik B. Len­to­wicz i pani socjalną A. Pająk. Zabawę roz­po­częły kon­ku­ren­cje sprawnościowe:
  • spa­cer wzdłuż kory­ta­rza po kawał­kach gazet,
  • zapi­na­nie spi­na­czy na sznurku w cza­sie 20s.,
  • dobie­ra­nie par przed­mio­tów z pojem­nika, także w cza­sie 20s.

Wszy­scy uczest­nicy kon­ku­ren­cji otrzy­mali upo­minki, sto­sow­nie do zaję­tego miej­sca. Następ­nie pano­wie zapro­sili gości na tańce przy muzyce z magne­to­fo­nem. W trak­cie imprezy roz­dane były kieł­ba­ski z grila i słodki poczę­stu­nek, aby tań­czący „nie opa­dli z sił". Po posiłku opie­kun Janek zapro­sił wszyst­kich do zabawy z chu­stą ani­ma­cyjną. Chęt­nych było tak wielu, że ledwo mie­ścili się wokół chu­sty. Naj­cie­kaw­sza była zga­dy­wanka, kto scho­wał się pod chu­stą. Naj­bar­dziej spo­strze­gaw­czy uczest­nicy nagro­dzeni zostali upo­min­kami. Tera­peuci przy­go­to­wali rów­nież nie­spo­dziankę w postaci „Kara­oke". Pozna­li­śmy wów­czas praw­dziwe talenty wokalne, któ­rych nie powsty­dziłby się nawet pro­gram „Must be the Music" czy „X Factor".

Tańce trwały aż do popo­łu­dnia. Goście w dobrych humo­rach opusz­czali nasz Dom obie­cu­jąc przy­je­chać następ­nym razem.

Zobacz pełną listę aktualności