Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Święto Pieczonego Ziemniaka

Wto­rek 06.09.2011 dostar­czył naszym Miesz­kań­com nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Myśle­li­śmy, że pory­wi­sty wiatr i mżawka unie­moż­li­wią zor­ga­ni­zo­wa­nie “Święta Pie­czo­nego Ziem­niaka”. Jed­nak uka­zało się sło­neczko i wtedy nasi Pano­wie poja­wili się na boisku, aby roze­grać mecz piłki noż­nej. Drogą loso­wa­nia wybrano dwie dru­żyny. Nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem meczu czu­wał sędzia.
Pozo­stali Miesz­kańcy, Pani Dyrek­tor oraz pra­cow­nicy kii­bi­co­wali dru­ży­nom, dopin­gu­jąc zawod­ni­ków róż­nymi rymo­wan­kami. Na końcu meczu każdy z pił­ka­rzy otrzy­mał pre­zent od spon­sora (Łukasz Zło­tek — Euro Cargo). Po uro­czy­stym roz­da­niu nagród roze­grał się mecz pomię­dzy pra­cow­ni­kami. Po tych emo­cjo­nal­nych prze­ży­ciach wszy­scy Miesz­kańcy zje­dli pyszne gri­lo­wane kieł­ba­ski, oraz pie­czone w ogni­sku ziem­niaki. Każdy z pił­ka­rzy zado­wo­lony był z meczu, mimo że nik­tó­rzy wró­cili z boiska z drob­nymi kon­tu­zjami.

Mamy nadzieję, że w przy­szłym roku w naszym Domu rów­nież będą roz­gry­wać się mecze, podob­nie jak na Euro 2012.

Zobacz pełną listę aktualności