Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

XIII Spartakiada DPS Woj. Podkarpackiego

W dniu 9. czerwca 2011 roku repre­zen­ta­cja miesz­kań­ców Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy z Filią w Pstrą­go­wej Woli wzięła udział w XIII Spar­ta­kia­dzie Miesz­kań­ców Domów Pomocy Spo­łecz­nej Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego, która odbyła się w Rudzie.

Nasz Dom oraz Powiat Strzy­żow­ski repre­zen­to­wali Pano­wie: Jan Jarosz, Jerzy Jak­son, Tade­usz Sta­cho­wicz, Tomasz Tęczar, Seba­stian Brzew­ski i Leszek Karan­dys, któ­rzy osią­gnęli rewe­la­cyjne wyniki.

I miej­sce i złoty medal otrzymali:

  • Jan Jarosz - "wyścig na hulajnodze"
  • Seba­stian Brzew­ski - "rzut piłecz­kami do tarczy"
  • Leszek Karan­dys - "pod­cią­ga­nie nóg na drabince"


II miej­sce i srebrny medal otrzymał:

  • Jerzy Jak­son - "wyścig na hulajnodze"

Dzięki tym wszyst­kim osią­gnię­ciom Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy z Filią w Pstrą­go­wej Woli zajął I miej­sce w ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji, tym samym poko­nu­jąc repre­zen­ta­cje osiem­na­stu innych Domów Pomocy Spo­łecz­nej Woje­wódz­twa Podkarpackiego.

Szczę­ście nie omi­nęło także Dyrek­tora naszego Domu - Pani Marii Mańko, która zajęła I miej­sce i otrzy­mała złotą rybkę w kon­ku­ren­cji dla dyrek­to­rów "łowie­nie wianków".

Wszy­scy wspa­niale się bawili i miło wspo­mi­nają rado­sną atmos­ferę, panu­jącą na tej sportowo-rekraacyjnej imprezie.

Zobacz pełną listę aktualności