Dom Pomocy Społecznej w Babicy

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.dpsbabica.pl

Święto Matki Bożej Zielnej

15 sierp­nia świę­to­wa­li­śmy Wnie­bo­wzię­cie NMP popu­lar­nie zwane Matki Bożej Ziel­nej. W ramach tera­pii zaję­ciowej Miesz­kańcy DPS Filii w Pstrą­go­wej Woli dla pod­trzy­ma­nia tra­dy­cji wyko­nali wie­niec dożyn­kowy, udali się z nim do pobli­skiego kościoła aby przez poświę­ce­nie kło­sów zbóż, owo­ców i kwia­tów uczcić uro­czy­stość.
Grupa Miesz­kań­ców z Babicy wyje­chała z wień­cem do kościoła para­fial­nego pw. Dobrego Paste­rza. Przed­sta­wiał on Bło­go­sła­wio­nego Jana Pawła II. Szaty i nakry­cie głowy wykle­jono róż­nego rodzaju kaszami: jęcz­mienną, kuku­ry­dzianą, manną, gry­czaną, ryżem oraz makiem. Na odwro­cie obrazu umiesz­czony został sym­bol NMP – litera M i wple­ciony w nią krzyż. Ramę ople­ciono kło­sami psze­nicy, w które wkom­po­no­wano gałązki tuji, oraz kwiaty ogro­dowe.
Dom repre­zen­to­wali: T. Stopa, A. War­choł, A Świą­tek, Ł. Karan­dys, A. Sęk i J. Kijanka. Dele­ga­cja Domu obecna była rów­nież na Gmin­nych Dożyn­kach w Czudcu skąd otrzy­mała pamiąt­kowy dyplom.
Zobacz pełną listę aktualności